VŠEOBECNÉ  PODMÍNKY

Pojištění CK Cestovní pojištění - podmínky Cestovní pojištění - info Časté dotazy

   EXTREM TOUR s.r.o. (ET) poskytuje svým klientům služby dle ustanovení občanského zákoníku a zákona č. 159/1999 o poskytnutí služeb cestovního ruchu. Smluvní strany uzavírající smlouvu o zájezdu (přihlášku) jsou: Extrem Tour s.r.o., Bělohorská 202/827, 169 00 Praha (dále jen CK) a fyzické či právnické osoby (dále jen klient).

   Rozsah služeb poskytovaných ET klientovi je rozepsán u jednotlivých zájezdů. Rámcově se jedná o dopravu, ubytování, cestovní pojištění, služby vedoucího zájezdu, zapůjčení map, vařičů a dalšího materiálu.

REZERVACE: Telefonicky, mailem i poštou si může klient nezávazně rezervovat místa na zájezdu. Doba rezervace záleží na dohodě s ET – obvykle bývá 5-7 dní.

PŘIHLÁŠKA = SMLOUVA O ZÁJEZDU: Pokud máte zájem o některý z našich zájezdů, neváhejte a ozvěte se nám ať už telefonicky, mailem či poštou, abychom vám mohli zaslat podrobnější informace k jednotlivým zájezdům, přihlášku a pokyny k zaplacení zálohy. Další možností jsou naše webové stránky - www.extremtour.cz, kde najdete přihlášku i veškeré potřebné informace.

   Pro zjednodušení další administrativy budeme cestovní smlouvu nazývat „přihláška“ a abychom vám ušetřili papírování i peníze za poštovné, stačí, když vše vyplníte v elektronické podobě a zašlete mailem. Pokud těmito vymoženostmi nedisponujete nebo byste rádi přihlášku doplnili jak o vlastní, tak o náš podpis, rádi vyhovíme a vše v originálu zašleme poštou nebo s e po dohodě můžeme sejít u nás v kanceláři nebo v centru Prahy.

Varianty přihlášení na zájezd tedy mohou být následující:

-          zájemce o akci vyplní přihlášku na našich webových stránkách a zašle nám ji elektronicky. V případě, že jsou volná místa a můžeme zájemce zařadit mezi účastníky, zašleme do 2 dnů klientovi potvrzenou přihlášku s doplněným variabilním symbolem zpět.

-          zájemci o akci zašleme přihlášku mailem či poštou, řádně vyplněnou nám ji zašle zpět… dtto.

Vyplněním přihlášky se v souladu se zákonem o ochraně osobních dat předpokládá, že klient souhlasí s poskytnutím veškerých uvedených údajů ET, která se zavazuje je nezneužít. Data budou sloužit k zajištění cestovního pojištění a zasílání informací o zájezdu a dalších aktivitách ET. Bez data narození nemůžeme zajistit cestovní pojištění!

   Přílohou přihlášky je katalog zájezdů ET s popisem podmínek vybraného zájezdu nebo jiný materiál Extrem Touru obsahující úplný popis tohoto zájezdu, platné všeobecné podmínky uvedené v těchto materiálech. Zákazník podpisem přihlášky stvrzuje, že výše uvedené materiály převzal, seznámil se všemi podmínkami v nich uvedenými a s těmito podmínkami souhlasí. V případě, že přihlášku zákazník uzavírá ve prospěch dalších osob, zavazuje se, že převezme všechny povinnosti vyplývající z přihlášky i za osoby, které zastupuje.

PLATBA: Do 7 dnů od potvrzení přihlášky je klient povinen uhradit zálohu ve výši min. 50% z celkové ceny zájezdu. Pokud toto nedodrží, bude přihláška považována za neplatnou. Pokud by vám platba zálohy dělala, z jakéhokoliv důvodu problémy, je možné se s ET dohodnout na odkladu či na snížení částky. Doplatek je nutno uhradit nejpozději 30 dní před začátkem zájezdu.

   Platbu může klient provést za všechny přihlášené osoby najednou a to bankovním převodem, poštovní poukázkou A-V nebo může částku složit v hotovosti na kterékoliv pobočce Komerční Banky či po dohodě přímo v ET.

BANKOVNÍ SPOJENÍ: číslo konta 43-3649070277/0100, Komerční Banka - Štefánikova 22, Praha 5

VŽDY je nutné uvést VARIABILNÍ SYMBOL = číslo přihlášky!

   Pokud by vám chtěl na dovolenou přispět zaměstnavatel, rádi vám vystavíme potvrzení o platbě zájezdu či fakturu. K faktuře potřebujeme veškeré nacionále vašeho zaměstnavatele jako adresu, IČO atd. a informace, které je nutné na faktuře uvést (ident. č. zaměstnance, termín, místo rekreace…) – nejjednodušší způsob je objednávka od vašeho podniku zaslaná na naši adresu.

ZRUŠENÍ PŘIHLÁŠKY - STORNO POPLATKY: Účastník zájezdu má kdykoliv před započetím akce právo odstoupit z účasti na akci a to VÝHRADNĚ PÍSEMNÝM DOPORUČENÝM OZNÁMENÍM ET. V případě zajištění náhradníka, oznámí toto neprodleně ET taktéž písemně nebo na tel. č. 731 018 159. Zrušení účasti nastává okamžikem doručení tohoto oznámení. Při odstoupení od účasti na akci je účastník povinen zaplatit ET veškeré náklady, které v důsledku toho ET vznikly, a to až do skutečné výše těchto nákladů, nejméně však ze stanovené ceny akce:

  • více než 80 dní před odjezdem: 5 % (min. 500 Kč)
  • 80–61 dní: 10 %
  • 60–41 dní: 20 %
  • 40–21 dní: 40 %
  • 20–11 dní: 60 %
  • 10–5 dní: 80 %
  • 4 dny až storno v den odjezdu 100 %

Stornopoplatky účastník neplatí, pokud za sebe vyšle náhradníka nebo dojde ke zrušení akce. V případě zrušení účasti ze zdravotních či závažných rodinných důvodů má zákazník, který s námi zároveň s přihláškou sjednal i cestovní pojištění, nárok na 80% stornopoplatků do max. výše 15.000,-Kč (u zámořských akcí do 100.000,-Kč), které mu proplatí pojišťovna. Vždy je to na základě lékařského potvrzení.

POTVRZOVACÍ DOPIS: Klient obdrží nejpozději 10 dní před odjezdem potvrzovací dopis s finálními informacemi k zájezdu.

ZVÝŠENÍ CENY a další ZMĚNY: ET si vyhrazuje právo zvýšení ceny při změně kursu české koruny o více jak 10%. Stejná podmínka platí pro náklady na dopravu. Navýšení ceny zájezdu do 10% není důvodem ke zrušení přihlášky.

   S ohledem na návaznou dopravu trajektem či letecky si ET vyhrazuje právo změny doby či data odjezdu. Při autobusových zájezdech změna času odjezdu v rámci daného dne a při leteckých akcích změna data odletu v rozmezí 2 dnů není důvodem ke zrušení přihlášky.

   Vedoucí zájezdu si vyhrazuje právo změny programu dle počasí, místních nevlídných podmínek či komplikací.

POJIŠTĚNÍ: Každý účastník zájezdu pořádaného Extrem Tourem má u České Pojišťovny sjednáno „POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ“ neboli „CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ“, ze kterého se hradí výdaje za ambulantní či nemocniční ošetření, hospitalizaci, léky či transport. V rámci cestovního pojištění je i pojištění pro případ storna, poj. odpovědnosti za škody na zdraví i věcech způsobené třetí osobě i pojištění zavazadel. Připojištění je zbytečné.

   Pokud cestovní pojištění máte již sjednané nebo byste si rádi vybrali jiné, uveďte tuto skutečnost do přihlášky. Odečteme vám cenu pojištění z ceny zájezdu. Zavazujete se tímto, že řádné cestovní pojištění i s ohledem na případnou sportovní náplň zájezdu máte zajištěné. Nezapomeňte zároveň na pojištění pro případ storna zájezdu, kterého se tímto také vzdáváte.

   Výjimkou jsou zájezdy partnerských CK, kde není pojištění v ceně, ale je možno ho přiobjednat.

   Ohledně výhod našeho členství v EU a pojištění na celém jejím území, to není bohužel zas tak jednoduché. Pojištění v rámci evropských dohod se většinou vztahuje pouze na ambulantní a nutné ošetření. Transport do nemocnice, do Čech či jakoukoliv nadstandardní péči si už musíte hradit sami. Proto, pro váš klid a bezstarostnou dovolenou, vám i nadále budeme zajišťovat pojištění a budeme doufat, že ho nebude potřeba.

REKLAMACE: Účastník zájezdu má právo reklamovat služby, které mu nebyly poskytnuty v plném rozsahu či kvalitě. Účastník je povinen uplatnit reklamaci neprodleně na místě jejího vzniku, aby mohla být okamžitě sjednána náprava. Reklamaci uplatňuje u vedoucího zájezdu nebo u poskytovatele služeb. Opomine-li účastník z vlastní viny na nedostatek poukázat, ztrácí nárok na náhradu. Pokud se nedostatek nepodaří odstranit na místě, je účastník povinen si vyžádat u vedoucího zájezdu sepsání reklamačního protokolu, taktéž na místě. Bez podání písemné reklamace v průběhu akce, nebude na tuto reklamaci brán zřetel.

   Není-li možné vyřídit reklamaci na místě, musí ji účastník uplatnit u Extrem Touru bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti dnů od skončení akce. Po uplynutí této lhůty může účastník uplatňovat nároky jen tehdy, jestliže k nedodržení lhůty došlo bez jeho zavinění, avšak nejpozději do 1 měsíce od dne, kdy měla být akce ukončena, jinak právo zaniká.

OSTATNÍ USTANOVENÍ: V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele v platném znění.

V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o zájezdu, kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz

PLATNOST: Tyto všeobecné podmínky vstupují v platnost podpisem obou smluvních stran od 1.12.2016